• 515-5000
  • Höfðabakki 7
  • oddi@oddi.is
  • is
  • en
Um Odda Tilboðsskilmálar

Tilboðsskilmálar

Eftirfarandi sölu- og afhendingarskilmálar Prentsmiðjunnar Odda (hér eftir nefnt félagið) gilda um sölu og afhendingu prentverks sem fyrirtækið tekur að sér fyrir kaupanda vöru nema sérstaklega hafi verið samið skriflega um annað. Skilmálar þessir, þar á meðal undanþágur frá ábyrgð, varnir, réttindi og ábyrgðartakmarkanir, skulu gilda í hverskyns málarekstri gegn félaginu.

1.1 Tilboðið er bindandi í 7 daga frá tilboðsdegi.
1.2 Samningur telst vera kominn á og er bindandi við pöntun eða samþykkt pöntunar eftir atvikum.

2.1 Verð er alltaf gefið upp án virðisaukaskatts. Á reikningi er virðisaukaskattur færður sér.
2.2 Í verði er ekki innifalið:
      Aukavinna eða aukakostnaður, sem fellur til, ef í ljós kemur eftir gildistöku samnings, að frumgögn frá kaupanda eru ófullnægjandi eða gölluð.
      Aukakostnaður, sem hlýst af óskum kaupanda um breytingar eða viðbætur eftir gildistöku samningsins.
      Aukakostnaður, sem hlýst af seinkun eða öðrum orsökum, er rekja má til kaupandans.
      Einkaréttargjald til Almanakssjóðs Háskóla Íslands vegna útgáfu dagbóka og eða dagatala.

3.1 Vara telst afhent þegar hún er komin á umsaminn afhendingarstað.
3.2 Félaginu er heimilt að afhenda vöru, þegar hún er tilbúin, jafnvel þótt það sé fyrr en kveðið er á um í samningi.
3.3 Félagið skal svo fljótt sem auðið er láta kaupanda vita ef dráttur verður á umsaminni afhendingu. Verði kaupandi fyrir tjóni vegna dráttar á afhendingu getur hann krafist afsláttar sem skal þó aldrei nema meira en 20% af verði vörunnar. Dragist afhending verulega getur kaupandi rift samningnum.
3.4 Félagið ber ekki undir neinum kringumstæðum ábyrgð á neins konar tjóni vegna seinkunar á afhendingu vöru sem rekja má til neðangreindra orsaka:

• Ófullnægjandi frumgagna frá kaupanda.
• Breytinga á verkinu eftir að vinna er hafin við það.
• Gáleysis eða ásetnings kaupanda eða manna á hans vegum.

         3.5 Verði dráttur á umsaminni afhendingu af hálfu félagsins ber það ekki undir neinum kringumstæðum ábyrgð á beinu, óbeinu eða afleiddu tjóni eða ágóðatapi s.s. rekstrartapi kaupanda eða taps sem kaupandi veldur þriðja aðila.

4.1 Félaginu er skylt að afhenda fullt upplag og sjá um að það sé í samræmi við pantað upplag að svo miklu leyti sem unnt er. Þó verða bæði kaupandi og félagið að sætta sig við 10% frávik til eða frá, sé verkið prentað í fjórlit eða vinnsla þess á annan hátt flókin og upplagið minna en 10.000 eintök. Sé upplagið stærra, má frávikið ekki vera meira en 5%. Hvað varðar aðra prentgripi, er áskilinn réttur til hæfilegra frávika með tilliti til eðlis prentgripsins, gæða og vandasemi í framleiðslu.
4.2 Félagið getur reikningsfært á einingarverði það magn sem umfram er og á sama hátt getur kaupandi óskað lækkunar á reikningi fyrir það magn sem uppá vantar í umsamið upplag. Í einingaverði í þessum tilvikum skal felast prentun, bókbandsvinna, pappír og önnur efni sem þarf til framleiðslu.
4.3 Þurfi kaupandi ákveðið lágmarksupplag, skal taka það fram skriflega við pöntun. Ef félagið getur ekki afhent lágmarksupplag, er kaupanda í sjálfsvald sett, hvort félagið skuli prenta viðbótarupplag kaupanda að kostnaðarlausu eða hvort hann tekur við upplaginu og fær afslátt á verði  

5.1 Verð miðast við staðgreiðslu nema um annað sé samið.
5.2 Ef samið er um greiðslufrest skal kaupandi greiða vöruna eigi síðar en 20 dögum eftir að reikningur er gerður.
5.3 Sé greiðsla ekki greidd á réttum tíma er félaginu heimilt að krefja kaupanda um dráttarvexti og kostnað sem kann að falla til vegna innheimtuþóknunar.
5.4 Til tryggingar greiðslu hefur félagið rétt til að leggja hald á allar þær eigur kaupanda, sem eru í vörslu þess. Ef félagið hyggst beita framangreindum haldsrétti skal það tilkynna kaupanda skriflega um slíkt. Í tilkynningunni skal gera almenna grein fyrir tilefni viðkomandi aðgerðar ásamt fjárhæð skuldarinnar eða samtölu ef um fleiri skuldir er að ræða. Komi til þess að kaupandi greiði ekki skuldina í kjölfar framangreindrar tilkynningar er félaginu heimilt að selja eignirnar á hvern þann hátt sem það telur að sé hagstæðast hverju sinni, á kostnað og áhættu kaupanda og án þess að tilkynna kaupanda það sérstaklega. Nægi afraksturinn af sölu eigna ekki til að gera upp skuldina, á félagið rétt á að fá mismuninn greiddan úr hendi kaupanda ásamt vöxum og kostnaði. Verði hins vegar afgangur af sölunni, eftir að búið er að gera upp skuldina ásamt vöxtum og kostnaði, skal hann greiddur kaupanda.

6.1 Félagið ber ekki ábyrgð á villum og göllum, sem kaupandi hefur ekki leiðrétt í próförk hvort sem um rafræna- eða pappírspróförk er að ræða.
6.2 Telji kaupandi vöru gallaða, verður hann að tilkynna það strax og ekki seinna en 10 dögum eftir afhendingu. Kaupanda ber jafnframt að sýna fram á galla vörunnar og fjölda gallaðra eintaka af heildar upplagi. Sé ekki tilkynnt um tjón samkvæmt framansögðu skal réttur kaupanda til þess að krefja félagið um bætur vegna gallans falla niður sökum tómlætis.
6.3 Sé tilkynnt um galla á vöru innan framgreinds frests er félagið skyldugt til og hefur rétt til bæta úr göllum, svo fremi það geti orðið innan hæfilegs tíma. Geti félagið ekki bætt úr göllum innan hæfilegs tíma getur kaupandi í þeim tilvikum krafist afsláttar á verði sem skal þó aldrei nema meira en 20% af verði.
6.4 Ef galli á vöru er þess eðlis, að varan verður ekki nýtt til þess, sem ætlað var, og úrbótum skv. grein 6.3 verði ekki komið við, getur kaupandi rift kaupunum.
6.5 Ef galli er á vöru ber félagið ekki undir neinum kringumstæðum ábyrgð á beinu, óbeinu eða afleiddu tjóni eða ágóðatapi s.s. rekstrartapi kaupanda eða taps sem kaupandi veldur þriðja aðila.

7.1 Hamli óviðráðanlegar orsakir (force majeure) afhendingu er félagið ekki skyldugt til að standa við umsaminn afhendingartíma eða er bótaskylt þótt afhending dragist eða bregðist.
7.2 Það er í höndum kaupanda að sjá um að eftirmyndun, prentun og útgáfa alls efnis, sem kaupandi útvegar í prentgripinn, sé lögleg og leyfileg. Kaupandi ber þannig ábyrgð á því að öllum innlendum og erlendum lögum, reglum og hvers konar fyrirmælum yfirvalda um notkun á efninu sé fullnægt eftir því sem við á. Kaupanda er auk þess sem að framan greinir skylt að bæta og halda félaginu skaðlausu vegna allra krafna frá þriðja aðila vegna afleiðinga þess að kaupandi hefur ekki tryggt sér leyfi til notkunar efnisins eða notkun þess er að öðru leyti ekki í samræmi við lög og reglur.

8.1 Félaginu ber að skila kaupanda upprunalegu efni milliliðalaust. Óski kaupandi eftir því sérstaklega geymir félagið upprunalegt efni gegn geymslugjaldi.
8.2 Tillögur, skissur, teikningar, stýriforrit, umbrot, skeytingar, filmur, stansar, klisjur, myndamót, prentmót og prentplötur, sem félagið hefur unnið, eru eign þess og getur kaupandi ekki krafist þeirra, nema um annað sé samið sérstaklega.
8.3 Ef verkkaupi óskar eftir afriti af fullunnum prentgrip á tölvutæku sniði er félaginu heimilt að krefjast greiðslu fyrir.
8.4 Gögn, sem fjallað er um í grein 8.2, má einungis nota til vinnu fyrir kaupandann eða með hans samþykki. Félagið geymir þessi gögn að hámarki í eitt ár. Um geymslu á tölvutækum gögnum skal semja í upphafi verks.

9.1 Félagið hefur á eigin ábyrgð rétt til að láta undirverktaka vinna verkið í heild eða að hluta. Allir undirverktakar eiga rétt á að bera fyrir sig öll ákvæði skilmála þessara eftir því sem við á.
9.2 Félaginu ber skylda til að fara með erindi og verkefni kaupanda sem trúnaðarmál og hindra sem frekast er unnt, að óviðkomandi hnýsist í verkefnið fyrir og í vinnslu þess.
9.3 Félagið bætir ekki tjón á þeim eigum kaupanda, sem eru í hans vörslu, svo sem handritum, skissum, teikningum, filmum, prentplötum, stafrænum gögnum o.þ.h. ef félagið er ekki að lögum ábyrgt fyrir tjóninu enda fái félagið það ekki bætt úr vátryggingu sinni. Fullunnin verk sem liggja hjá félaginu og ekki hafa verið sótt skv. samningi, eru á ábyrgð kaupanda og leysa verkkaupa ekki undan því að greiða verkið að fullu á meðan það er í vörslu félagsins.
9.4 Ekki skal koma til greiðslu vaxta af kröfum á hendur félaginu fyrr en frá uppkvaðningu dóms.

10.1 Ef gert er ráð fyrir í skilmálum þessum að annar hvor aðili skuli senda gagnaðila tilkynningu, hverju nafni sem hún nefnist, þá skal hún send af stað með sannanlegum hætti til þess heimilisfangs sem aðilar hafa gefið upp eða lögheimilis þeirra, eins og það er skráð þegar tilkynning er send af stað. Sé þess gætt skal tilkynningin hafa þá þýðingu og þau réttaráhrif sem henni er ætlað að hafa, jafnvel þótt hún komi afbökuð, of seint eða alls ekki til viðtakanda.

11.1 Undir öllum kringumstæðum skal félagið vera laust undan ábyrgð nema mál sé höfðað innan 1 árs frá þeim tíma er vara er afhent eða félaginu bar að afhenda hana.

12.1 Hvers kyns deilumál sem upp koma á milli aðila og sem ekki tekst að leysa með samningum skulu rekin fyrir Héraðsdómi Reykjavíkur.

13.1 Þessir viðmiðunarskilmálar voru samþykktir af stjórn félagsins í apríl 2009 og taka gildi frá og með 16. apríl 2009. Félagið áskilur sér rétt til þess að breyta þessum skilmálum hvenær sem er.

Atvinnuumsókn

Sögu Odda svipar til margra annarra á Íslandi. Frumherjarnir byrjuðu smátt, en tókst með elju og útsjónarsemi að efla starfsemina ár frá ári. Með því að fylgjast vel með örri tækniþróun og innleiða nýjungar hratt og vel efldist fyrirtækið og dafnaði. Nú er Oddi í fararbroddi fyrirtækja í prentiðnaði, en reksturinn byggir á sama grunni og jafnan áður; hæfu og vel menntuðu starfsfólki sem sættir sig einungis við það besta.

Aðrar vörur

Við hjá Odda höfum viðað að okkur sérkunnáttu í hönnun og framleiðslu umbúða um áratuga skeið og því leggjum við áherslu á að finna ætíð bestu lausnina til að umbúðirnar þjóni sem best markmiðum viðskiptavinarins.
Við bjóðum upp á fjölbreytt úrval af vörum sem styðja við þínar vörur.
Pappírspokar
Pappíspokar eru frábær leið til að koma vörunni þinni til skila á einfaldan og umhverfisvænan hátt. Í samráði við úrvals birgja eru möguleikarnir endalausir, hvort sem um ræðir einfalda litla eða stóra pappírspoka eða áprentað með þinni hönnun, þá erum við með rétta úrvalið fyrir þig.
Viðskiptastjórar Odda aðstoða þig við að finna réttu vöruna til að henta þínum þörfum.
Jarðgeranlegar umbúðir frá Enviropack
Tímamótaumbúðirnar frá Enviropack eru eingöngu úr náttúrulegum hráefnum og flokkast því einfaldlega með öðrum lífrænum úrgangi. Loks er hægt að velja kaffimál, glös, matvælaílát og ýmsar aðrar umbúðir sem eru að fullu niðurbrjótanlegar og vistvænar.
Vörurnar eru framleiddar úr sterkju sem fellur til við framleiðslu á sykri og maís.
Þær eru úr náttúrulegu hráefni og því 100% niðurbrjótanlegar. Smellið hér til að skoða úrvalið.
Nátturulegar umbúðir – í sátt við umhverfið.
Ljósritunarpappír
Fjölnota pappír í A4 stærð (210x297mm) fyrir bleksprautu- eða laserprentara og ljósritunarvélar. Pappírinn er 80gr. og er afgreiddur í kössum sem innihalda 2500 blöð í 5 búntum.
Límband
Í samstarfi við Folsen bjóðum við nú upp á fjölbreytt úrval af límbandi fyrir ólíkar þarfir, hvort sem um ræðir hefðbundið glært, fyrir málningarvinnu….. Skoða betur þegar úrvalið liggur fyrir
…..????

Panta fjölnotapappír
Fjölnota pappír í A4 stærð (210x297mm.) fyrir bleksprautauprentara, laserprentara og ljósritunarvélar. Pappírinn er 80g. og er afgreiddur í kössum sem innihalda 2500 blöð í 5 búntum.

Öskjur

Öskjur / kartonkassar henta vel sem umbúðir fyrir hvers konar matvæli, enda óteljandi möguleikar í hönnun og útliti, auk þess sem umbúðirnar eru léttar og slitsterkar. Kassarnir raðast líka vel í hillur og á bretti.

Öskjupappírinn hjá Odda er umhverfisvænn 100% endurvinnanlegur.

Plast

Umbúðir hafa það hlutverk að vernda vörur eða matvæli þar til þær eru nýttar eða þeirra neytt.

Breyttar neysluvenjur og auknar kröfur um þægindi kalla á hentugar og fallegar umbúðir. Þær geta veitt ákveðnum vörum forskot á markaði með aðlaðandi viðmóti og glöggum boðskap.

Plastprent, sem sameinaðist Odda 1. janúar 2013, hefur þjónað viðskiptavinum hér á landi í liðlega hálfa öld og þar hefur safnast upp mikil og dýrmæt þekking sem nýtist viðskiptavinum okkar.

Söluráðgjafar Odda veita allar nánari upplýsingar og aðstoða viðskiptavini við að finna hárréttu lausnirnar.

Vöruúrval

Oddi framleiðir mjúkplast í poka og annað plast bæði í iðnað og matvælaframleiðslu.

Umhverfisvænir pokar

Oddi býður sérpöntun á umhverfisvænum og margnotapokum í mörgum gerðum og stærðum sem henta þér.  Vinsælustu vörurnar eru pappírspokar og ofnir eða óofnir margnotapokar auk þess sem maíspokar eru að koma nýir inn á íslenskan markað.

Oddi býður sérpöntun á umhverfisvænum og margnotapokum í mörgum gerðum og stærðum sem henta þér.

Helstu tegundir:
Ofnir og óofnir margnota pokar sem þola þunga hluti og henta því vel fyrir matarinnkaupin.


Umhverfisvænir lífrænir maíspokar sem henta vel fyrir léttari vörur og eyðast að fullu í náttúrinni


Pappírspokar henta vel fyrir tilbúinn mat og aðra léttari hluti

Bómullarpokar áprentaðir listaverkkum eftir Gabríelu Friðriksdóttur—-http://www.oddi.is/bomullarpokar-med-listaverkum-eftir-gabrielu-fridriksdottur/

BioBag umhverfisvænir maíspokar –  margar stærðir sem til eru á lager hjá Odda.

Herramaðurinn  á myndinni sem er lengst til vinstri heldur á lífrænum umhverfisvænum pokum búnum til úr maíssterkju, annar gerður fyrir Krabbameinsfélag Íslands árið 2013. Sá í miðjunni heldur á endurnotanlegum sterkum pokum ofnum og óofnum, sú sem stendur lengst til hægri er svo með pappírspoka með og án halda sem henta vel undir tilbúinn mat, fatnað og alla aðra léttari hluti.

 

 

Bylgja

Bylgja
Oddi býður upp á gríðarlegt úrval af pappakössum. Kassar úr bylgjupappa þola talsvert hnjask og hafa mikið burðarþol. Þykkt bylgjupappans er frá 1,8 mm upp í 4 mm. Þykkasti pappinn hentar best fyrir þunga og brothætta flutninga og unnt er að styrkja kassana enn frekar með spjöldum sem tvöfalda burðarþolið.
Bylgjupappinn fæst bæði í brúnu og hvítu . Unnt er að prenta beint á umbúðirnar, en brúni pappírinn skilar þó síður litprenti. Hægt er að pressa prentað efni , hvort sem er glansandi eða matt, á minni kassana og fá þannig aukin prentgæði. Bylgjupappinn er endurvinnanlegur.
Mismunandi bylgjur:
Einbyrðungur
B-bylgja, um 3 mm
C-bylgja, um 4 mm
E-bylgja, um 1,8 mm

Bakkar
Bakkar úr bylgjupappa henta til margvíslegra nota, og fara vel með vörurnar. Þeir hafa talsvert burðarþol. Bakkarnir eru mikið notaðir í matvælaiðnaði og hlífa vörunum vel við tilfærslur og flutning.
Solid Board – Harðpappi
Solid board eða harðpappi er sérlega þykkur og níðsterkur pappi. Hann hentar einkar vel þegar vinna þarf umbúðir með mikið burðarþol sem þurf að þola talsvert hnjask í flutningum. Solid board nýtist sérlega vel í umbúðir sem fylgja fiskvinnslu og útgerð.

Prentverk

Límmiðar
Starfsmenn Odda hafa áralanga reynslu í prentun alls kyns límmiða sem henta öllum tilefnum. Þeir eru til í mörgum stærðum og litum og ýmiss konar lögun.
Kynningarstandar
Kynningarstandar eða auglýsingastandar eru nauðsynlegir undir kynningarefni, s.s. bæklinga og bækur eða aðrar vörur. Standarnir eru útbúnir úr kartoni eða bylgjupappa og geta viðskiptavinir látið prenta á standana. Þeir eru léttir og þægilegir í meðförum, afhendast samansettir sé þess óskað.
Veggspjöld
Veggspjöld eða plaköt eru bæði notuð til auglýsinga og augnayndis og eru ýmsar stærðir mögulegar. Oddi hefur langa reynslu í að prenta listaverkaplaköt en líka veggspjöld til auglýsinga og er þá oft prentað beggja vegna á spjaldið. Venjulega er notaðir 300 g pappír.
Algengustu stærðir eru:
A3 – 297 x 420 mm
A2 – 420 x 594 mm
Vefútgáfa bæklinga
Margir kjósa að skoða efni á vef í stað þess að blaða í bæklingi eða bók. Viðskiptavinir Odda geta fengið kynningarefni sitt í aðgengilegri vefútgáfu til birtingar á eigin vefsvæði og nýtur tvenns konar birtingarmáti af því tagi æ meiri vinsælda.
Hægt er að birta efnið á sama tíma og prentaður bæklingur er tilbúinn. Oddi getur einnig meðhöndlað eldra efni sem áður hefur verið prentað í Odda.
Vefútgáfan er einkar handhæg og hröð, einungis þarf að hafa algengustu vafra til þess að geta skoðað efnið og er virkni jafn góð hvort notuð sé borðtölva eða snjalltæki.
Kynnið ykkur sýnishorn HÉR
Áritun og pökkun
Kynningarefni er hægt að pakka í ýmiss konar umbúðir; umslög, möppur, plastpoka og öskjur. Oddi getur séð um að sérmerkja allt efni, prenta nafn viðtakanda á vöruna, umbúðir eða límmiða.

ATH:
Hönnun
Hjá Odda starfa sérfræðingar í hönnun og uppsetningu prentverka og umbúða. Sérþekking í prentun nær til alls sem lítur að bóka- og tímaritaprentun, pappírsgerð, litanotkun og myndvinnslu. Sérþekking í umbúðahönnun felur í sér mikla þekkingu á efnum, samsetningu mismunandi efnistegunda og litasasetningu.
Sérfræðingar Odda eru hugmyndaríkir, óhræddir að feta ótroðnar slóðir, tileinka sér nýjungar og nálgast verkefnin á skapandi hátt. Hugmyndavinna og hönnun miðar að því að viðskiptavinirnir fái í hendur fallega vöru sem sker sig úr.
Miklu máli skiptir fyrir bestu útkomu á prentverki að frágangur og vistun prentskjala sé réttur. Því biðjum við viðskiptavini sem koma með fullhönnuð verk til prentunar, hvort sem það á við bækur, bæklinga eða umbúðir, að kynna sér vel, áður en vinna hefst við hönnun, hvernig ganga skal frá skjölum til prentunar undir SKIL Á EFNI eða hafa samband við ráðgjafa okkar og fá upplýsingar

Prentverk

Límmiðar
Starfsmenn Odda hafa áralanga reynslu í prentun alls kyns límmiða sem henta öllum tilefnum. Þeir eru til í mörgum stærðum og litum og ýmiss konar lögun.
Kynningarstandar
Kynningarstandar eða auglýsingastandar eru nauðsynlegir undir kynningarefni, s.s. bæklinga og bækur eða aðrar vörur. Standarnir eru útbúnir úr kartoni eða bylgjupappa og geta viðskiptavinir látið prenta á standana. Þeir eru léttir og þægilegir í meðförum, afhendast samansettir sé þess óskað.
Veggspjöld
Veggspjöld eða plaköt eru bæði notuð til auglýsinga og augnayndis og eru ýmsar stærðir mögulegar. Oddi hefur langa reynslu í að prenta listaverkaplaköt en líka veggspjöld til auglýsinga og er þá oft prentað beggja vegna á spjaldið. Venjulega er notaðir 300 g pappír.
Algengustu stærðir eru:
A3 – 297 x 420 mm
A2 – 420 x 594 mm
Vefútgáfa bæklinga
Margir kjósa að skoða efni á vef í stað þess að blaða í bæklingi eða bók. Viðskiptavinir Odda geta fengið kynningarefni sitt í aðgengilegri vefútgáfu til birtingar á eigin vefsvæði og nýtur tvenns konar birtingarmáti af því tagi æ meiri vinsælda.
Hægt er að birta efnið á sama tíma og prentaður bæklingur er tilbúinn. Oddi getur einnig meðhöndlað eldra efni sem áður hefur verið prentað í Odda.
Vefútgáfan er einkar handhæg og hröð, einungis þarf að hafa algengustu vafra til þess að geta skoðað efnið og er virkni jafn góð hvort notuð sé borðtölva eða snjalltæki.
Kynnið ykkur sýnishorn HÉR
Áritun og pökkun
Kynningarefni er hægt að pakka í ýmiss konar umbúðir; umslög, möppur, plastpoka og öskjur. Oddi getur séð um að sérmerkja allt efni, prenta nafn viðtakanda á vöruna, umbúðir eða límmiða.

ATH:
Hönnun
Hjá Odda starfa sérfræðingar í hönnun og uppsetningu prentverka og umbúða. Sérþekking í prentun nær til alls sem lítur að bóka- og tímaritaprentun, pappírsgerð, litanotkun og myndvinnslu. Sérþekking í umbúðahönnun felur í sér mikla þekkingu á efnum, samsetningu mismunandi efnistegunda og litasasetningu.
Sérfræðingar Odda eru hugmyndaríkir, óhræddir að feta ótroðnar slóðir, tileinka sér nýjungar og nálgast verkefnin á skapandi hátt. Hugmyndavinna og hönnun miðar að því að viðskiptavinirnir fái í hendur fallega vöru sem sker sig úr.
Miklu máli skiptir fyrir bestu útkomu á prentverki að frágangur og vistun prentskjala sé réttur. Því biðjum við viðskiptavini sem koma með fullhönnuð verk til prentunar, hvort sem það á við bækur, bæklinga eða umbúðir, að kynna sér vel, áður en vinna hefst við hönnun, hvernig ganga skal frá skjölum til prentunar undir SKIL Á EFNI eða hafa samband við ráðgjafa okkar og fá upplýsingar